انواع دیالکتیک در جوامع اسلامی

انواع دیالکتیک در جوامع اسلامی که یک طرف ان بنیاد گرای اسلامی است


 

1-    تضاد بین سکولاریسم و حکومت دینی: بعد از جنگ جهانی اول و ایجاد مرزهای اسلامی میان کشورها اسلامی و عربی مانند ترکیه و غیره که ما شاهد سکولاریسم هستیم که بنیاد گرای در مخالفت ان قرار می گیرد و معتقد اند که سیاست باید سلطه جهان بینی اسلامی باشد.

2-    ناسیونالسم قومی بر امت گرایی اسلامی: که از ناسیونالسم قومی واحدهای سیاسی بر محور نژاد و زبان شکل می گیرد اما از نظر بنیاد گرا ها چنین چیزی وجود ندارد و امت اسلامی زبان و نژاد نمی شناسد، مرکزیت تمام حکومت های اسلامی را در برمی گیرد.

3-    دارالاسلام و دارالحرب ( دارلکفر): از نظر بنیاد گرا ها دارالسلام به معنی حکومت تحت قلمروی اسلام است و همیشه با دارلکفر در جنگ می باشد و صلح وجود ندارد، که در نتیجه جهان به قسمت تقسیم می شود. بنا براین به باور این ها ترکیه، عر اق، عربستان، افغانستان و غیره کشورها به جمله درالکفر محسوب می شود که تفکر و دسته بندی نفش بسیار مهمی در تشکیل خشونت و رادایکالیسم دارد .

4-    نخبگان حاکم و بیناد گرای : به باور بنیاد گرا نخبگان سیاسی حکومت های اسلامی مانند بشار اسد، اشرف غنی، خاندان ال سعود و غیره که به دنبال تطبیق شرعیت اسلامی نیستند و به ارزش های اسلامی پایبند نمی باشند، بنیاد گراها باید در مقابل ان ان ها قد علم نماید.

5-    اسلام نمادی و اسلام بنیاد گرا : اسلام نمادین یعنی کسانیکه یا مسلمانان که با نهاد های دولتی و دولت که با غرب همکار است کار می کنند، ان ها هم از دایره اسلام خارج است و در تضاد با بنیاد گرایی قرار می گیرد.

6-    اسلام صوفیانه و بنیاد گرای : اسلام صوفیانه که به دنبال قدرت سیاسی نیستند و راه رسیده به سعادت را از طریق معنویت بارومند هستند و تاکید می کنند حلال و حرام باید به شکل فردی تطبیق شود و این اسلام با مذاهب دیگر سازو گاری دارد. اما بنیاد گرای به دنبال سعادت جامعه می باشند ومعتقد اند که سعادت جامعه از طریق داشتن قدرت سیاسی محقق خواهد شد .

7-    اسلام سنتی با اسلام بنیاد گرا : اسلام سنتی به دنبال پیروی از فقه سنتی هستند و در سدد تشکیل حکومت اسلامی الزامأ نیستند، اما اسلام بیناد گرایی برای مبارزه با بدعد ها به دنبال کسب قدرت سیاسی و اجتهاد می باشد.

8-    نخبگان اقتصادی در مقابل سوسالسم اسلامی : نخبگان اقتصادی که در حکومت های اسلامی وجود دارد به دنبال سرمایه داری است و طرفدار بازار ازاد می باشند و سوسیالست های اسلامی به این باور اند که این ها تضاد طبقاتی را به وجود میاورد و مخالف با عدالت اجتماعی است.به باور این ها زمانی عدالت اجتماعی تعمین می شود که نخبگان اقتصادی به زیر کشانده شوند و از نو تقسیم گردد.

 

نصرالله صفا 

رییس نهاد علمی vمنبع: http://nasrullahsafa.blogfa.com/
کدبازان>